Меню
Меню

ОБЩИ УСЛОВИЯ

ОБЩИ УСЛОВИЯ

За ползване в режим on-line на магазина hlebisol.bg /приети с решение на ЕСК на 24 март 2020 г., в сила от 24 март 2020 г./

 

I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. (1) С настоящите общи условия се уреждат отношенията между Доставчика на стоки и клиентите, които закупуват стоки в режим на on-line от електронен магазин hlebisol.bg, наричани по-долу Потребители.

 

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2. (1) Обща информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите за Доставчика: 

 1. Фирма на Доставчика: „Берс Лоджистикс“ ООД, ЕИК 130520303.
 2. Седалище и адрес на управление: гр. София, област София, община Столична, с. Казичене 1531, ул. „Околовръстен път“ 414
 3. Адрес за отправяне на жалби от потребители: гр. София, област София, община Столична, с. Казичене 1531, ул. „Околовръстен път“ 414
 4. Адрес за осъществяване на пряка и навременна връзка с Доставчика и ЗА кореспонденция: гр. София, област София, община Столична, с. Казичене 1531, ул. „Околовръстен път“ 414, ел. поща:office@hlebisol.bg, моб.тел +359 890 415 252.
 5. Доставчика е вписан в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 130520303.

6.Доставчика е регистриран по Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ под № BG 130520303.

 

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ОН-ЛАЙН ПЛАТФОРМАТА hlebisol.bg

Чл. 3.  hlebisol.bg e платформа за електронна търговия, достъпна на адрес в Интернет https:// hlebisol.bg /, чрез която Потребителите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от Доставчика в платформата стоки, включително следното:

 1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на електронния магазин на Доставчика и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;
 2. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
 3. Да сключват с Доставчика договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани в платформата hlebisol.bg;
 4. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори чрез платформата hlebisol.bg чрез електронни средства за разплащане.
 5. 5. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с Доставчика в платформата bg чрез интерфейса на страницата на hlebisol.bg, достъпна в Интернет;
 6. 6. Да получат информация за правата им на потребители, произтичащи от закона, предимно чрез интерфейса на платформата bg в Интернет;

7 Да упражнят правото си на отказ от доставка или връщане на доставен продукт, когато е приложимо, съгласно разпоредбите на Закона за защита на потребителите.

 1. Да бъдат информирани за нови продукти или замяна на продуктите, предлагани от Доставчика в платформата hlebisol.bg

Чл. 4. При извършването на доставки на продуктите, Доставчикът спазва стриктно добрите търговски практики, предвидени в закона и съблюдавайки правата на потребителите, съгласно действащото българско законодателство и възприетите правни норми съгласно правото на ЕС.

Чл. 5. (1) За покупко-продажба и доставка на стоки, Потребителите сключват договор в платформата на адрес: https://hlebisol.bg/ на български език, който се съхранява в базата данни на Доставчика.

(2) По силата на сключения с Потребителите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът в платформата hlebisol.bg се задължава да организира доставката и прехвърлянето на собствеността на Потребителя на определените от него чрез интерфейса в платформата стоки. Потребителите имат право да поправят грешки при въвеждането на информация не по-късно от отправяне на изявлението за сключване на договора с Доставчика.

(3) Потребителите заплащат на Доставчика на он-лайн магазина възнаграждение за доставените стоки, съгласно условията, определени в платформата hlebisol.bg и настоящите Общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена в он-лайн магазина.

Чл. 6. (1) Доставчикът и Потребителят се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

(2) Приема се, че електронните изявления, извършени от Потребителите на сайта са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от тях при извършване на регистрация, ако същите са въвели съответното име и парола за достъп.

 

IV. КАК ДА СЕ РЕГИСТРИРАМЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА hlebisol.bg

Чл. 7. (1) За да използва он-лайн магазина hlebisol.bg за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Потребителят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, с което се счита, че е приел настоящите Общи условия.

(2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Потребителя, чрез извършване на онлайн регистрация в сайта на Доставчика в платформата hlebisol.bg, съобразно посочената в него процедура.

(3) С попълване на данните си и натискане на бутоните "Регистрация", „Вход чрез facebook“ или "Вход чрез g+", Потребителят декларира, че е запознат с Общите условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

(4) Доставчикът потвърждава извършената от Потребителя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от същия електронен адрес. Създава се акаунт на Потребителя и между него и Доставчика възникват договорни отношения.

(5) При извършване на регистрацията Потребителят се задължава да предостави верни и актуални данни, както и в случай на промяна в данните, да ги актуализира в регистрацията си.

 

V. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА съгл. чл. 8 от Закона за електронната търговия.

Чл. 8. Потребителите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика в платформата hlebisol.bg, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от доставчиците в платформата hlebisol.bg продукти.

Чл. 9. Потребителите сключват договор за покупко-продажба на стоките по следния начин:

 1. Извършване на регистрация в платформата hlebisol.bg и предоставяне на необходимите данни, ако Потребителят няма до този момент регистрация в платформата hlebisol.bg;
 2. Влизане в системата за извършване на поръчки в платформата hlebisol.bg чрез идентифициране с име и парола;
 3. Избиране на един или повече от предлаганите от доставчиците в платформата hlebisol.bg продукти и добавянето им към списък с продукти за покупка;
 4. Избор на стоки от списъка на стоки за покупка на съответните доставчици в платформата hlebisol.bg, за които да бъде сключен договор за покупко-продажба;
 5. Предоставяне на данни за извършване на доставката;
 6. Избор на начин и кога ще бъде заплатена цената.
 7. Потвърждение на поръчката.

 

VI. СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 10. (1) Доставчикът и Потребителя сключват отделни договори за покупко-продажба на стоките, заявени от Потребителя, независимо че са избрани с едно електронно изявление и от един списък със стоки за покупка.

(2) Доставчикът може да организира заедно и едновременно доставката на поръчаните с отделните договори за покупко-продажба стоки.

(3) Правата на Потребителите във връзка с доставените стоки се упражняват отделно за всеки договор за покупко-продажба. Упражняването на права във връзка с доставена стока не засяга и няма действие по отношение на договорите за покупко-продажба на другите стоки. В случай че Потребителят има качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, упражняването на право на отказ от договора за покупко-продажба на определена стока не засяга договорите за покупко-продажба на другите стоки, доставени на потребителя.

(4) Потребителят има право да се откаже от получена доставка на стоки от Доставчика в рамките на 1 час от момента на извършване на доставката до Ползвателя, като в този случай заплаща 20 лева на Доставчика за организационни разходи. Независимо от това, Потребителят е задължен да съхранява получените стоки съобразно изисквания за съхранение, посочени на опаковката им до момента на връчването им на посочено от Доставчика лице.

(5) Потребителят се съгласява, че по отношение на пресните храни и плодове, които се продават в насипно състояние е възможно в доставеното количество да има разлика в теглото до 10 % в сравнение с поръчаното от Потребителя. Тази разпоредба се прилага и по отношение на стоките във вакуумирана опаковка, при които няма точен грамаж.

(6) Доставчикът има право по свое усмотрение да откаже изпълнението на поръчка на Потребител, за което Доставчикът уведомява в подходящ срок същия, без да е задължен да посочва причина за отказа.

(7) Доставчикът изпълнява поръчки, които покриват нуждите на едно домакинство. При поръчки с по-големи количества продукти, Доставчикът има право да откаже изпълнението на поръчка на Потребител.

Чл. 11. При упражняване на правата по договора за покупко-продажба Потребителят е задължен да посочва точно и ясно договора и стоката, по отношение, на които упражнява правата.

Чл. 12. Потребителят може да плати цената за отделните договори за покупко-продажба наведнъж при извършване на поръчката на стоките или при тяхната доставка.

 

VII. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 13. (1) Доставчикът в платформата hlebisol.bg може да организира доставката и предаването на стоката на Потребителя от избран от него куриер в определения при сключването на договора срок.

(2) Ако срокът по ал. 1 не е изрично уговорен между страните при сключването на договора, Доставчикът организира доставката и предаването в разумен срок. Ако Доставчикът не успее да организира доставката в посочения срок, същият е длъжен да уведоми предварително Потребителя.

(3) При сключването на договора, Потребителят се съгласява, че ще му бъде посочена дата и часови диапазон на доставка.

 1. В случай, че доставката не бъде получена в уговорения ден и часови диапазон, поради отсъствие на Потребителя, Доставчикът може да извърши доставката в следващ ден, като в този случай, Потребителят се задължава да заплати допълнително 5.00 лв. за извършването й.,:
 2. Ако Потребителят посочи следващ ден за доставка, Доставчикът не гарантира за отлично качество на пресните продукти.

(4) При отказване на поръчка от Потребителя, която е платена чрез онлайн метод на плащане, се прилагат процедурите:

 1. Ако поръчката е отказана преди да е започнато изпълнението на поръчката, цялата сума на поръчката ще бъде възстановена от Доставчика по начина по който е заплатена.
 2. Ако поръчката е отказана от Потребителя след започване на изпълнението й, ще бъдат удържани 20 лв. от сумата на поръчката за покриване на разходи и пропуснати ползи на Доставчика и останалата сума ще бъде възстановена.

Чл. 14. (1) Потребителят има задължението да прегледа стоката в момента на доставката и предаването, като в случай, че не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика в платформата hlebisol.bg., по електронна поща или на посочения телефонен номер за контакти и жалби в чл. 2, т. 4, по-горе.

(2) Ако Потребителят не уведоми Доставчика в платформата hlebisol.bg или по някой от другите посочени начини, в срок от 1 /един/ час съгласно ал. 1 стоката се смята за одобрена като съответстваща на изискванията, освен за скрити недостатъци.

Чл. 15. Доставчикът в платформата hlebisol.bg няма задължение да отстранява повреди на стоките или да осигури лице, което да ги отстрани.

Чл. 16. (1) За неуредените в този раздел случаи се прилагат правилата за търговска продажба, съгласно изискванията на Глава 22 от Търговския закон, Закона за храните и Закона защита на потребителите.

 

VIII. ПРАВИЛА СПРЯМО ЛИЦА, КОИТО ИМАТ КАЧЕСТВОТО НА ПОТРЕБИТЕЛ ПО ЗЗП

Чл. 17. (1) Спрямо лица, за които с оглед на предоставените данни, посочени при сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията си в платформата, може да се направи извод, че имат качеството на потребител съгласно & 13, т. 1 от Закона за защита на потребителите и & 1, т. 4 от Закона за електронната търговия /потребител е всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор по ЗЗП действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност/ се прилагат следните правила:  

(2) Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика в он-лайн магазина са определени по ясен и разбираем начин в профила на всяка стока в платформата hlebisol.bg.

(3) Името на търговеца, седалището и адреса на управление, телефонен номер, адрес на електронна поща и адрес за изпращане на евентуални жалби са посочени в чл. 2, т. 4 по-горе.

(4) Крайната цена на стоките с включени всички данъци и такси се определя от Доставчика, в платформата hlebisol.bg. и е видна от профила на всяка публикувана стока.

(5) Всеки продукт на промоция е обозначен със специален знак, като продължителността на промоцията ще се посочва ясно в платформата hlebisol.bg. и ще бъде валидна до изчерпване на количествата на промотираните стоки или до момента, в който продукта е обозначен със специалния знак за промоция.

(6) Условията за плащане, доставка, изпълнение, датата на която Доставчика се задължава да достави стоките се определят с настоящите Общи условия и информацията, предоставена на Потребителите посредством платформата hlebisol.bg.

(7) Стойността на пощенските или транспортните разходи, които не са включени в цената на съответния продукт се определя от Доставчика в платформата hlebisol.bg. и Потребителят може да се информира предварително при сключване на договора за покупко-продажба.

 (5) Информацията по чл. 17, която Доставчикът предоставя на разположение на Потребителите е актуална към момента на публикуването й в платформата hlebisol.bg. и може да бъде прегледана преди сключването на договора за покупко-продажба.

Чл. 18. (1) Доставчика в он-лайн магазина hlebisol.bg има право да приема авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка, за което Потребителят дава съгласието си.

(2) Право на Потребителя е да реши дали да заплати на Доставчика в платформата hlebisol.bg авансово цената за доставка на стоките или в момента на доставката им.

(3) Потребителят е уведомен, че съгласно изискванията на Закона за ограничаване на плащанията в брой в случай, че стойността на поръчката на Потребителя е равностойна или надвишава 10 000 лв., плащането се извършва само чрез превод или внасяне по платежна сметка на Доставчика.

Чл. 19. (1) Потребителят има право без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, да се откаже от сключения договор за покупко-продажба по отношение на стоки, които не са потребими и попадат в приложното поле на Закона за защита на потребителите, Глава IV /договори от разстояние/, в срок от 14 дни, считано от датата на приемане на стоката от Доставчика, но преди изтичането му, като използва стандартния формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта на Доставчика в платформата hlebisol.bg. и представляващ Приложение № 1. Потребителят може да се запознае с правото на отказ от сключения договор в Приложение № 2 към Общите условия.

(2) За всички останали потребими стоки потребителят има право на отказ в рамките на 1 час от момента на доставката на стоката до потребителя, в случай че оригиналната опаковка и целостта на стоката не е нарушена.

(3) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:

 1. за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;
 2. за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
 3. за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
 4. за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;
 5. за доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката;
 6. за доставка на вестници, периодични издания или списания с изключение на договори за абонамент за доставката на такива издания;

(3) Когато Доставчикът не e предоставил на Потребителя информация за правото му на отказ от договора, Потребителят има право да се откаже от договора от разстояние в срок една година и 14 дни, считано от датата на получаване на стоката.

(4) Когато Доставчикът предостави на Потребителя информацията за правото на отказ в срок една година от датата на получаване на доставката, Потребителят има право да се откаже от датата на получаване на информацията за правото на отказ в рамките на срока за отказ. За целта Потребителят има право да отправи изявлението чрез стандартния формуляр за отказ - Приложение № 1 към Общите условия.

(5) Когато Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, Доставчикът възстановява всички суми, получени от Потребителя, включително разходите за доставка, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора. Доставчикът е длъжен да възстанови получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от Потребителя при първоначалната трансакция, освен ако Потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие, че това не е свързано с разходи за потребителя.

(6) При упражняване на правото на отказ, разходите за връщане на доставените стоки се приспадат от сумите за възстановяване по ал.5. Доставчикът няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато Потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от Доставчика. Доставчикът няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато Потребителят организира сам и за своя сметка връщането на стоките.

(7) Потребителят се задължава да съхранява получените от Доставчика в платформата стоки и да осигури запазването на тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.

(8) Когато Потребителят упражни правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект и когато Доставчика не е предложил да прибере стоките сам, Потребителят трябва да изпрати или предаде стоките обратно на Доставчика или на упълномощено от него лице без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която Потребителят е съобщил на Доставчика за решението си да се откаже от договора. Крайният срок се смята за спазен, ако Потребителят изпрати или предаде стоките обратно на търговеца преди изтичането на 14-дневния срок. В този случай, Доставчикът има право да задържи заплащането на сумите на Потребителя докато не получи стоките или доказателство, че са изпратени в срок, в зависимост от това, коe от двете събития е настъпило по-рано.

Чл. 20. (1) Срокът на доставка на стоката е определен за всяка стока поотделно след сключване на договора и потвърждение от страна на Доставчика по електронен път или телефон.

(2) Ако Доставчикът не разполага с поръчаните продукти, същият се задължава да уведоми Потребителя и да възстанови заплатените суми, в случай, че такива са заплатени.

 

IX. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 21. (1) С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява със събирането, съхраняването и обработването на личните му данни, а именно три имена, адрес и и-мейл адрес, които ще се обработват от Доставчика за изпълнение на договора за закупена стока или поръчана услуга, както и за изпращане на информационни и рекламни съобщения за продуктите и услугите, които се предлагат от Доставчика. Съгласието се предоставя за периода, необходим за изпълнение на преддоговорното или договорно отношение между Доставчика и Потребителя, а след това за по-краткото от: 1) предвидения период за съхраняване на договорни документи съгласно данъчното и счетоводното законодателство на Република България или 2) период от 5 години.

(2) Потребителят може да оттегли съгласието си по всяко време като го заяви на адрес: Упражни правата си!, но е уведомен с приемането на настоящите Общи условия, че искането може да не бъде уважено, ако същото противоречи на изпълнението на законови задължения на администратора или на обществения интерес.

(3) Доставчикът има право да съхранява данни в крайното съобщително устройство на Потребителя, освен ако последният изрично изрази несъгласието си за това.

(4) Доставчикът обработва лични данни на своите клиенти в съответствие с

Чл. 22. Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Потребителя съгласно Закона за защита на личните данни и Общ регламент за защита на личните данни 2016/679.

Чл. 23. (1) Доставчикът има право да изисква от Потребителя да се легитимира във всеки един момент и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

(2) В случай, че по някаква причина Потребителят е забравил или изгубил своите име и парола, тази функционалност е достъпна на адрес: https:// hlebisol.bg / > вход > забравена парола. 

 

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 24. (1) Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между Доставчика и Потребителя се прекратява и в следните случаи:

 1. При прекратяване дейността на Доставчика или при прекратяване поддържането на он-лайн магазина hlebisol.bg.
 2. по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
 3. в други предвидени в закона случаи.
 4. В случай, че Потребителят използва платформата hlebisol.bg в нарушение на настоящите Общи условия, или на законодателството на РБ или на добрите нрави, Доставчикът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати едностранно договора.

(2) В случай, на прекратяване на договора между страните на каквото и да е основание, Доставчика има право да спре незабавно достъпа на потребителя до потребителския му профил, да прекрати регистрацията му и да изтрие от сървърите си цялото разположено от него потребителско съдържание /текст, снимки и др./, при спазване на изискванията на действащото българско законодателство. В този случай, Доставчика не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи от Потребителя или трети лица, настъпили вследствие на спирането на достъпа на Потребителя до профила му в платформата hlebisol.bg.

 

XI. ОТГОВОРНОСТ

Чл. 25. Доставчикът не носи отговорност за непредоставяне на услугите, при настъпване на някое от следните обстоятелства: в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната Интернет мрежа, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи, или извънредно положение.

Чл. 26. (1) Доставчикът не носи отговорност спрямо Потребителя и трети лица, за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяване, спиране, променяне или ограничаване на която и да е от услугите. Потребителят декларира, че няма да претендира каквито и да било обезщетения, в случай на настъпване на някое от изброените по-горе обстоятелства

(2) Доставчикът не носи отговорност за вреди от коментари, мнения и публикации под продуктите, новините и статиите в платформата hlebisol.bg.

Чл. 27. Доставчикът не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.

Чл. 28. (1) Доставчикът не носи отговорност, в случай на невярно деклариране, че потребителят е лице над 18 г.

(2) Доставчикът не носи отговорност в случай, на невярно деклариране на наличието или липсата на качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите.

Чл. 29. В случай, че Доставчикът прецени, че има нарушение на разпоредби от действащото българско законодателство, на настоящите Общи условия или правата и законните интереси на трети лица, Доставчика има право без предизвестие да дезактивира паролата за достъп до потребителския профил на Потребителя и да преустанови предоставянето на услугите. В този случай, договорът с Потребителя ще се счита за автоматично прекратен от датата на прекратяване на регистрацията му. Доставчика има право да сезира компетентни държавни органи за установеното нарушение.

 

XII. ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 30. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни и допълвани с оглед усъвършенстването и разширяване на услугите едностранно от Доставчика на платформата hlebisol.bg.

(2) Доставчикът довежда до знанието на Потребителите промените или допълненията в Общите условия, чрез публикуването им в платформата hlebisol.bg. и предоставя на Потребителите двуседмичен срок да се запознаят с промените, след което те влизат в сила.

(3) Тези общи условия, се публикуват на платформата hlebisol.bg. както и бъдещи изменения в тях и се прилагат от датата на влизането им в сила. В случай на бъдещи промени в тях, потребителите имат право в срока по ал. 2, да заявят чрез изпращане на съобщение до платформата hlebisol.bg., че отхвърлят промените. В случай, че изявление за отхвърляне на промените не бъде получено от Доставчика, се счита, че потребителите са обвързани от тях.

(4) Заявяването от страна на Потребител, че не е съгласен с промените в Общите условия, ще води до автоматично прекратяване на договора между Потребителя и Доставчика за ползване на услугите, предоставяни чрез платформата hlebisol.bg. В този случай, Доставчика има право да спре достъпа на съответния Потребител, до потребителския му профил, да прекрати регистрацията му и да изтрие от сървърите си цялото разположено от него потребителско съдържание.

 

XIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 31. С приемане на настоящите Общи условия и сключване на договор, страните изразяват съгласие да считат отправените електронни изявления помежду си за получени, с постъпването им в адреса на съответната страна /за Доставчика- office@hlebisol.bg, за Потребителят – в посочената от него електронна пощенска кутия/, без за това да е необходимо изрично потвърждаване. В случай, че Потребителят е посочил невалидна пощенска кутия, то изявлението ще се счита за получено само с изпращането му от Доставчика.

Чл. 32. Съгласно действащото законодателство на РБ забранява се продажбата на алкохол и цигари на лица под 18 г., в случай, че Потребителят е такова лице, стоките няма да бъдат предадени и ще бъдат върнати в обслужващата зона.

Чл. 33. В случай, че Потребител желае да откаже направена поръчка, това следва да бъде направено в рамките на 3 /три/ минути след приемането й, и отказът може да бъде удовлетворен, след позвъняване на телефонния номер, посочен в чл. 2 или на посочения и-мейл. При отказ от страна на Потребител след 3-тата минута, същият се добавя в база данни „Черен списък“ и бъдещи негови поръчки няма да бъдат изпълнявани.

Чл. 34. Доставчикът и Потребителят се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не разпространяват пред трети лица или публично информация, която са получили или узнали при писмена или устна кореспонденция между тях.

Чл. 35. В случай на противоречие между тези общи условия и договореното между Доставчика и Потребителя с договора за покупко-продажба в платформата hlebisol.bg, с предимство се прилагат клаузите на договора.

Чл. 36. Страните се съгласяват, че в случай, че някоя от клаузите по настоящите Общи условия се окаже недействителна, това няма да влече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

Чл. 37. За всички неуредени от настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско гражданско законодателство.

Чл. 38. Всички спорове между страните ще се решават в дух на справедливост и добра воля. В случай, че не бъде постигнато съгласие, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат отнасяни за разрешаване пред компетентния български съд.

 

Приложение № 1 към Общите условия

Приложение № 6
към чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 2 и 4 от ЗЗП
(Ново – ДВ, бр. 61 от 2014 г.,
в сила от 25.07.2014 г.)


Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:
(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)
– До (името на търговеца, неговият географски адрес и когато е приложимо, номерът на факса му и електронният му адрес се попълват от търговеца):
– С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*
– Поръчано на*/получено на*
– Име на потребителя/ите
– Адрес на потребителя/ите
– Подпис на потребителя/ите (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)
– Дата
------------------------------------------------------
* Ненужното се зачертава.


ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 към Общите условия
Приложение № 7
към чл. 47, ал. 4 от ЗЗП
(Ново – ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.)


Информация относно упражняване правото на отказ от договора
Стандартни указания за отказ:
I. Право на отказ от договора от разстояние или извън търговския обект.
II. Имате право да се откажете от настоящия договор, без да посочвате причини за това, в срок 14 дни.
III. Срокът за отказ е 14 дни считано от дата (попълва се датата съгласно видовете договор, посочени в т. 1, букви "а", "б", "в", "г" или "д" от Указанията за попълване).
За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите (за Вашето име, географски адрес и ако имате такива, телефонен номер, факс и електронен адрес, съгласно т. 2 от Указанията за попълване) и за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща) на данните предоставени за контакт в Общите условия на Доставчика.
Можете да използвате приложения стандартен формуляр за отказ, но това не е задължително.
Можете да попълните и подадете по електронен път стандартния формуляр за отказ или по друг начин, от който ясно и недвусмислено да е видно заявлението за отказ на уеб сайта hlebisol.bg
(предоставя се възможност за избор на опция за уведомяване на търговеца от страна на потребителя при упражняването на правото му на отказ съгласно опциите, посочени в т. 3 от Указанията за попълване).
За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.
IV. Действие на отказа.
Ако се откажете от настоящия договор, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Вас начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от нас), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от настоящия договор. Ще извършим възстановяването, като използваме същото платежно средство, използвано от Вас при първоначалната трансакция, освен ако Вие изрично не се съгласите за друг начин; във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за Вас. (при договор за продажба, в който не сте предложили да приберете стоките в случай на отказ, се попълва текстът, посочен в т. 4 от Указанията за попълване).
В случаите, когато потребителят е получил стоки във връзка с договора (може да бъде добавен съответният текст съгласно т. 5, букви "а", "б" или "в" от Указанията за попълване).
Указания за попълване:
1. Попълнете един от следните текстове в кавички:
а) при договорите за услуга или за доставка на вода, газ или електрическа енергия, когато те не се предлагат за продажба, опаковани в ограничен обем или в определено количество, за централно отопление или за цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител: "датата, на която е сключен договорът.";
б) при договор за продажба: "датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на стоките.";
в) при договор, съгласно който потребителят поръчва много стоки с една поръчка, които се доставят поотделно: "датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на последната стока.";
г) при договор, съгласно който се доставя стока, която се състои от множество партиди или части: "датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на последната партида или част.";
д) при договор за редовна доставка на стоки в продължение на определен период от време: "датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на първата стока."
2. Попълнете Вашето име, географски адрес и ако имате такива, телефонен номер, факс и електронен адрес.
3. Ако давате възможност на потребителя по електронен път да попълни и подаде информация за своя отказ от договора на Вашия уебсайт, попълнете следното:
"Можете също така да попълните и подадете по електронен път стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление за отказ на нашия уебсайт (добавете интернет адрес). Ако използвате тази възможност, ние незабавно ще Ви изпратим на траен носител (например по електронна поща) съобщение за потвърждение на получаването на отказа."
4. При договор за продажба, в който не сте предложили да приберете стоките в случай на отказ, попълнете следното:
"Имаме право да отложим възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не ни представите доказателства, че сте изпратили обратно стоките, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано."
5. Ако потребителят е получил стоки във връзка с договора:
(a) добавете или:
– "Ние ще приберем стоките", или
– "Очакваме да ни изпратите или да върнете обратно стоките на нас или на…. (добавете името и географския адрес, когато е приложимо, на лицето, упълномощено от Вас да получи стоките) без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който сте ни информирали за отказа си от настоящия договор.
Срокът се счита за спазен, ако ни изпратите обратно стоките преди изтичането на 14-дневния срок.";
(б) добавете:
– "Ние поемаме разходите по връщане на стоките.";
– "Вие трябва да поемете преките разходи по връщане на стоките.";
– ако в договор от разстояние не предлагате да поемете разходите по връщането на стоките и поради своето естество стоките не могат да бъдат върнати по обичаен начин по пощата: "Вие ще трябва да поемете преките разходи по връщане на стоката ______ лв. (добавете сумата).", или, ако разходите по връщане на стоките не могат да бъдат изчислени предварително в разумни граници: "Вие трябва да поемете преките разходи по връщане на стоките. Разходите се очаква да не надвишат приблизително ______ лв. (добавете сумата).", или
– ако при договор извън търговски обект естеството на стоките не позволява те да бъдат върнати по обичаен начин по пощата и ако те са били доставени в дома на потребителя в момента на сключването на договора: "Ще приберем стоките за наша сметка.", и
(в) добавете: "Вие отговаряте единствено за намаляване стойността на стоките вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране."

Допълнителна информация може да видите в Общите условия на Доставчика hlebisol.bg

 

 

Сравнение на продукти
Нашият онлайн магазин използва така наречените „Бисквитки“ Научете повече за нашата политика за поверителност и нашата политика за Бисквитки